Huishoudelijk Reglement

Inschrijven

U, ouder of verzorger, kunt uw kind inschrijven door het aanmeldingsformulier geheel ingevuld en
ondertekend op te sturen naar het secretariaat van Technika 10 Keistad. Door het ondertekenen
en inleveren van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige
cursusgeld. Cursisten die deelnemen aan de cursussen voor meiden dienen tenminste 8 jaar en
ten hoogste 15 jaar oud te zijn ten tijde van de eerste bijeenkomst van de cursus.

Deelnemen aan een cursus

Uw schriftelijke aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst ontvangen. Deelnemen aan een
cursus kan uitsluitend wanneer de cursiste een schriftelijk bewijs van inschrijving heeft ontvangen
voor de te volgen cursus. Voorwaarde voor het ontvangen van het bewijs van inschrijving is, dat
het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd en het volledige cursusbedrag tijdig is
betaald. Onder tijdige betaling wordt verstaan dat het bedrag voor de cursus minimaal 2 weken
voor aanvang van de eerste bijeenkomst is bijgeschreven op rekening van Technika 10 Keistad.
Bij niet tijdige betaling kan Technika 10 Keistad besluiten dat de persoon in kwestie niet aan de
betreffende cursus mag deelnemen, maar op de wachtlijst wordt geplaatst voor de eerstvolgende
cursus. Alle cursistes dienen minimaal voor WA en ongevallen verzekerd te zijn. Noch de
Stichting Technika 10 Keistad of haar begeleidsters of bestuur, aanvaarden enige
aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of
indirect voortvloeiend uit de bijeenkomsten.

Annuleren

Annuleren van de deelname aan een cursus kan tot 2 weken voor de eerste bijeenkomst van de
betreffende cursus. In dat geval wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd. Bij annuleren
minder dan 2 weken voor de eerste bijeenkomst van de cursus of bij niet-deelname aan een of
meerdere bijeenkomsten vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Wel is het mogelijk dat,
mocht door omstandigheden de cursist niet deel kunnen nemen aan de (resterende) lessen in
overleg met de begeleidsters een ander meisje, dat door de cursiste zelf wordt aangedragen, in
plaats van de cursiste deelneemt aan de lessen. Hierbij geldt de beperking dat bij halverwege
invallen in de cursus de plaatsvervangster minimaal een vergelijkbaar niveau heeft als de
cursiste.
Bij niet doorgaan van een bijeenkomst worden cursistes tijdig op de hoogte gebracht. Wanneer
één bijeenkomst niet doorgaat, wordt de bijeenkomst ingehaald op de reservedatum. Wanneer
door omstandigheden, meerdere bijeenkomsten niet doorgaan, worden in overleg met cursistes
vervangende data afgesproken. Mochten begeleiders en cursistes er niet in slagen vervangende
data af te spreken dan wordt door Technika 10 Keistad een evenredig deel van het cursusbedrag
gerestitueerd.

Rechten van cursistes

Cursistes hebben het recht deel te nemen aan de cursus waarvoor zij het schriftelijk bewijs van
inschrijving hebben ontvangen. Voorts mogen zij gebruik maken van gereedschappen,
onderdelen en apparatuur van de stichting onder toezicht van de begeleidsters.

Plichten van cursistes

De cursist dient bij de eerste bijeenkomst het bewijs van inschrijving mee te nemen. Wanneer het
bewijs van inschrijving niet getoond kan worden kan de toegang tot de bijeenkomst worden
geweigerd.

De cursistes zijn verplicht de veiligheidsnormen in acht te nemen en de aanwijzingen van de
begeleidsters op te volgen.
Iedere cursiste is verantwoordelijk voor haar eigen werkplek en dient deze na beëindiging van het
de bijeenkomst weer netjes op te ruimen. Een of twee cursistes per groep worden, bij toerbeurt,
aangewezen om, na afloop van de bijeenkomst, de verblijfruimte op te ruimen en in
oorspronkelijke staat te herstellen.
Cursistes dienen een bijdrage te leveren aan de goede sfeer.
Cursistes dienen bij verhindering hun begeleidsters tijdig hiervan in kennis te stellen. In de
cursusmap zijn contactgegevens bijgevoegd.

Klachten

Klachten over bijvoorbeeld de cursus, de begeleiding of de locatie kunnen schriftelijk worden
ingediend bij het bestuur van Technika 10 Keistad. Zij zal in goed overleg met betrokkenen
afhankelijk van de aard van de klachten deze zo goed mogelijk proberen oplossen.

Ontzegging deelname aan bijeenkomsten

De ontzegging tot deelname aan cursussen geschiedt door het bestuur van Stichting Technika 10
Keistad. Tot ontzegging van deelname aan bijeenkomsten zal worden overgegaan in geval van
bijvoorbeeld uitblijven van cursusgeld, fraude, het in gevaar brengen van zichzelf, of anderen,
moedwillige vernieling of het opzettelijk overtreden van veiligheidsnormen alsmede elke andere
vorm van ontoelaatbaar handelen. De betrokkene heeft het recht om tegen de ontzegging van
deelname in het verweer te gaan en zich op de eerstvolgende bestuursvergadering van Stichting
Technika 10 Keistad te verdedigen of te doen verdedigen. Ontzegging van deelname aan
bijeenkomsten wordt schriftelijk aan de betrokkene bekend gemaakt.
Bij ontzegging van deelname aan bijeenkomsten zal geen restitutie van het cursusbedrag
plaatsvinden.

Begeleiding

Cursussen aan minderjarigen worden altijd begeleid door minimaal twee begeleidsters of één
begeleidster en één aspirant begeleidster. Begeleidsters zijn tenminste 18 jaar (aspirant
begeleidsters zijn tenminste 16 jaar) en zijn voldoende geschikt om de verantwoordelijkheid te
dragen voor de activiteiten en de cursistes, dit ter beoordeling van het bestuur van de Stichting
Technika 10 Keistad. Voor ongevallen, gedurende bijeenkomsten, zijn de begeleidsters verzekerd
via de stichting Ravelijn.

Openingstijden

De cursuslocatie voor Technika 10 Keistad activiteiten is geopend van een kwartier voor aanvang
tot een kwartier na afloop van de bijeenkomst.

Wijziging huishoudelijk reglement

Voorstellen tot wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen worden gedaan door
begeleidsters eventueel op advies van cursisten en/of ouders/verzorgers. De
wijzigingsvoorstellen dienen 35 dagen voor de bestuursvergadering van Stichting Technika
Keistad schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Wijzigingen en aanvullingen worden na
behandeling en goedkeuring op het mededelingenbord bekendgemaakt en treden onmiddellijk in
werking. In alle punten waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van
Stichting Technika 10 Keistad.

Download hier het
Huishoudelijk reglement_Technika10Keistad